Administratorem danych osobowych, dotyczących osób korzystających z usług Centrum Konferencyjno-Bankietowe Szklane Lniane jest INVESTIMUS Sp. z o.o., ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno, NIP 685-23-26-534, REGON 181078510, wysokość kapitału zakładowego: 2 300 000 zł, KRS 0000500303, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej INVESTIMUS Sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie INVESTIMUS Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych
  i im komplementarnych;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez INVESTIMUS Sp. z o.o. w związku ze szkodą poniesioną przez Centrum Konferencyjno-Bankietowe Szklane Lniane, a wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa, w stosunku do Centrum Konferencyjno-Bankietowe Szklane Lniane;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym
  na terenie Centrum Konferencyjno-Bankietowe Szklane Lniane, za pomocą monitoringu Obiektu;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych przez administratora danych,
a w przypadku wyrażenia zgody podczas podawania danych osobowych, także w celach marketingowych innych podmiotów należących do grupy INVESTIMUS Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem INVESTIMUS Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów
lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

INVESTIMUS Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz INVESTIMUS Sp. z o.o. w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
 • ponadto INVESTIMUS Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom,
  o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane
  do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo INVESTIMUS Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

INVESTIMUS Sp. z o.o., ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno

Menu
Skip to content